1st birthday party photo ideas. DIY 1ST BIRTHDAY PHOTOSHOOT